PHÁT BIỂU
Nhân Hội Nghị Thượng Đỉnh
Nam-Bắc Triều Tiên

Ngày 14 tháng 6 vừa qua hai nhà lănh đạo Nam-Bắc Triều Tiên đă kư thông cáo chung thỏa thuận cùng nhau cố gắng giải quyết vấn đề thống nhất Triều Tiên. Chắc chắn c̣n nhiều vấn đề phải giải quyết trước khi Triều Tiên được thống nhất. Dù sao, cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên vừa qua đă chấm dứt thời kỳ đối đầu và thù hận kéo dài suốt 50 năm qua giữa hai miền Nam-Bắc Triều Tiên, mở ra một thời kỳ mới, hướng về tương lai đầy triển vọng cho một đất nước Triều Tiên thống nhất, dân chủ và phồn vinh.

Biến cố chính trị này không những có ưø nghĩa quan trọng đối với nhân dân Triều Tiên mà c̣n đối với an ninh và ổn định cho cả Á Châu và thế giới. Riêng đối với nhân dân Việt Nam, biến cố này đáng cho mọi người Việt yêu nước suy ngẫm, dù đang đứng trên bất cứ quan điểm và tổ chưc chính trị, tư tưởng khác biệt hay đối nghịch nào,

Dân tộc ta cũng đă trải qua nửa thế kỷ chia rẽ, chiến tranh và thù hận. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, mặc dù chiến tranh đă chấm dứt, đất nước đă thống nhất về mặt địa lư, nhưng dân tộc Việt vẫn chưa được thống nhất và ḥa hợp về mặt chính trị và văn hóa tư tưởng. Quá khứ đầy chia rẽ và thù hận vẫn ngự trị trong các sinh hoạt chính trị văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong đường lối và chính sách của đảng cộng sản.

Từ đầu thập niên 1990, trước những đổi thay căn bản trong cục diện thế giới, đảng cộng sản Việt Nam đă phải từ bỏ nền kinh tế chỉ huy kiểu cộng sản để chuyển dần sang nền kinh tế thị trường, trả lại phần nào cho nhân dân, nhất là nông dân, quyền tự chủ về kinh tế thương mại. Nhưng họ vẫn duy tŕ độc quyền trong hai lănh vực chính trị và văn hóa tư tưởng, hai lănh vực quyết định sự phát triển bền vững và công bằng của xă hội và dân tộc. Ban lănh đạo đảng cộng sản, dưới các h́nh thức tinh vi hơn, vẫn tiếp tục đàn áp các tiếng nói bất đồng đ̣i tự do dân chủ. Họ vẫn từ chối trả lại cho người dân quyền tự chủ trọn vẹn về kinh tế, và quyền tự quyết định chọn lựa thể chế chính trị và những người lănh đạo đất nước thông qua những cuộc bầu cử thật sự tự do và công bằng, trong đó mọi người Việt yêu nước, thuộc mọi đoàn thể và khuynh hướng chính trị tư tưởng, đều có quyền được tự do ứng cử và bầu cử. 

Người Việt khắp nơi, cả trong nước lẫn hải ngoại, không thua kém bất cứ người dân nước nào, cả về mặt tài trí, sáng kiến lẫn tính cần cù lao động. Đặc biệt, hơn 2 triệu người Việt hải ngoại, sau hơn 20 năm sống xa quê hương, nhờ có các cơ hội và điều kiện tự do cởi mở và công bằng, đă phát huy tài trí, đang chứng tỏ tiềm năng to lớn trong việc kiến tạo một nước Việt tự do và phồn vinh trong tương lai. Người dân Việt ở trong nước cũng không thua kém tài trí người Việt hải ngoại. Họ chỉ thiếu cơ chế thích hợp và cơ hội đầy đủ để phát huy hết tài trí và sức lao động của ḿnh làm giầu đẹp cho bản thân, gia đ́nh và đất nước. Đất nước ta ïđang cần có các chính sách và cơ chế thúc đẩy quá tŕnh hội nhập của người Việt trong nước với hải ngoại, hội nhập tiềm năng dân tộc với tiến bộ thời đại, để người Việt cả trong nước lẫn hải ngoại phát huy hết năng lực của ḿnh, cùng chung sức đóng góp vào việc kiến tạo một nước Việt phồn vinh, tự do, và tiến bộ, phù hợp trào lưu chung của nhân loại.

Điều này chỉ có được khi ban lănh đạo cộng sản từ bỏ chính sách độc quyền, tư đảng, khép kín và thiếu trong sáng, tạo được một bầu khí chính trị và tư tưởng thuận lợi cho việc xóa bỏ hận thù, và thống nhất dân tộc. Chia rẽ và hận thù không thể xóa bỏ được, dân tộc không thể thống nhất và ḥa giải được khi đảng cầm quyền vẫn đàn áp những người đối lập, vẫn giữ độc quyền trong mọi sinh hoạt chính trị văn hóa và hầu hết các hoạt động kinh doanh quan trọng.

Cuộc họp thượng đỉnh Nam-Bắc Tiều Tiên vừa qua là dịp để những người dân chủ Việt Nam ở hải ngoai và trong nước cùng nhau tích cực đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động chính trị hiện nay theo 3 hướng sau đây:

1/ người dân trong nước và người Việt hải ngoại, vượt qua trở lực của chính sách và cơ chế chính trị độc đoán và tiêu cực hiên nay, chủ động tạo sự hợp tác hỗ trợ trong ngoài, trong t́nh thương dân tộc. Từ đó, dần dần chủ động dành lại quyền tự quyết định về mọi mặt của sinh hoạt xă hội, để cùng nhau kiến tạo một đời sống mới tự chủ và tiến bộ, tạo điều kiện cho việc ra đời một nước Việt tự do, dân chủ và phồn vinh;

2/ tạo áp lực thay đổi hiện trạng chính trị xă hội dưới mọi h́nh thái --từ các hoạt động tự chủ tự động của người dân, đến thúc đẩy các đ̣i hỏi tiến bộ trong mọi tầng lớp xă hội, đặc biệt giới trẻ, đến hỗ trợ phe cấp tiến trong nội bộ đảng cộng sản, và vận động áp lực quóc tế;

3/ chuẩn bị điều kiện và cơ hội cho thế hệ trẻ trong nước và hải ngoại gặp gỡ và cùng làm việc để xây dựng một nước Việt mới phồn vinh, tự do và tiến bộ.

Bằng tấm ḷng bao dung dân tộc, nhăn quan nhân bản thời đại, ư chí và hành động chính trị dũng cảm, chúng ta sẽ vượt qua qua khứ, thay đổi hiện tại, xây dựng tương lai, để mở đường cho dân tộc hội nhập trào lưu nhân loại. Một thời đại mới đang mở ra cho dân tộc chúng ta.

 

Đoàn Viết Hoạt

Hoa Thịnh Đốn, 20 tháng 6 năm 2000.