PHÁT BIỂU
Nhân Kỷ Niệm 50 Năm
Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Năm mươi năm trước đây, vào ngày 10-12-1948, các quốc  gia thành viên đầu tiên của Liên Hiệp Quốc đă công bố bảnTuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Văn kiện lịch sử này đă đưa ra những tiêu chuẩn giá trị cương thường mang tính phổ cập toàn nhân loại làm nền tảng cho viêc xây dựng một xă  hội  nhân bản toàn cầu.

Từ đó đến nay nhân loại đă biến đổi sâu sắc và nhanh chóng với ba xu thế nổi bật: toàn cầu hóa, nhân bản hóa và dân chủ hóa. Ba xu thế này vừa là kết qủa tự nhiên của loài người cố gắng điều chỉnh những yếu tố phi nhân tính và phản nhân bản  trong giai đoạn tiến hóa vật chất kỹ thuật của nhân loại, vừa là thành qủa thực tiễn của những khám phá học thuật cao cấp trong cả ba ngành tự nhiên, xă hội và nhân văn. Tiến tŕnh phát triển của ba xu thế này, ngoài những thành quả khác, đă làm tan ră các trung tâm quyền lực quốc tế giả hiệu, từ cực quyền phát xít tới quốc tế cộng sản và độc quyền tư bản. Nhờ đó những tiêu chuẩn nhân quyền và dân quyền đưa ra năm mươi năm trước đây trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đă trở thành hiện thực trong đời sống xă hội ở nhiều nước tiên tiến và tác động tích cực vào quá tŕnh phát triển ở hầu hết các nước khác trên thế giới, cũng như vào chính quan hệ quốc tế.

Trong khi thế giới và nhân loại đă tiến triển như thế th́ đất nước ta ngày hôm nay vẫn chưa thoát khỏi t́nh trạng nghèo khổ và lạc hậu. Nước ta đă bị tụt hậu hàng nửa thế kỷ so với các nước tiên tiến và hàng mấy chục năm so với các nước khác trong khu vực. Sinh lực và tiềm năng của dân chúng, đặc biệt là giớí trẻ, vẫn chưa được phát huy để xây dựng một nước Việt tự do, dân chủ và phồn vinh. Danh dự và vị trí nước ta trong khu vực và trên thế giới vẫn chưa tương xứng với bề dầy lịch sử và sức sống mănh liệt của dân tộc. Tương lai  đất nước vẫn mờ mịt và đầy bất trắc. Đây là nỗi nhục thời đại của dân tộc ta .

Đảng CSVN, trước hết và trên hết, phải chịu trách nhiệm về thực trạng bi thảm này. Suốt 50 năm qua, ban lănh đạo đảng CS với chiêu bài độc lập tự do và chủ nghiă xă hội, và bằng mọi thủ đoạn, đă luôn luôn đặt độc quyền đảng trị lên trên quyền lợi của dân tộc, đă đẩy ba thế hệ thanh niên VN vào cuộc tương tàn cốt nhục. Do đó, sau hơn 20 năm chiếm độc quyền lănh đạo toàn bộ đất nước, đảng CS đă hoàn toàn bất lực không xây dựng được một nước Việt tự do, dân chủ và phồn vinh,  không đáp ứng được khát vọng ấm no hạnh phúc của toàn dân. Việc đảng CS đưa ra chính sách đổi mới từ năm 1986 tới nay chứng minh rơ rệt sự thất bại của chủ nghĩa xă hội CS và chế độ chuyên chính vô sản. Tuy nhiên mọi thay đổi chính sách tới nay vẫn chỉ nhằm mục đích bảo vệ độc quyền lănh đạo đảng cộng sản,bảo vệ một hệ thống chính trị và văn hóa đă bị lịch sử đào thải. Nhân danh ổn định chính trị ban lănh đạo đảng CS vẫn tiếp tục đàn áp các  tiếng nói bất đồng bằng mọi biện pháp từ bao vây cô lập tới bắt bớ giam cầm và cả thủ tiêu nếu cần. Họ vẫn tiếp tục vi phạm các quyền căn bản của con người và của người dân được qui định trong các văn kiện quốc tế mà chính họ đă kư kết. Với chính sách độc tài đảng trị như thế đảng CS đang là trở ngại lớn nhất cho việc xây dựng một nước Việt phồn vinh và thái b́nh, đồng thời đi ngược lại xu thế và nguyên tắc phát triển xă hội.

Xă hội vừa là thành quả xây dựng của con người vừa là môi trường để con người phát triển. Một mặt, con người mang bản tính tự chủ; mặt khác, xă hội vốn đa nguyên, với các giai tầng và thành phần xă hội khác nhau. Do đó, muốn phát triển một đời sống phù hợp với nhân tính cần phải tổ chức xă hội sao cho vừa ổn định điều hợp vừa phát huy được tiềm năng đa dạng của mọi thành phần xă hội. Ổn định xă hội chỉ thực sự bền vững bằng đồng thuận dân tộc. Các phương thức ổn định xă hội bằng áp đặt độc đoán vừa vi phạm tính tự chủ của con người vừa đi ngược tính chất tự nhiên của xă hội. Thống nhất trong đa dạng đang trở thành nguyên tắc chỉ đạo cho mọi quan hệ xă hội cả quốc gia lẫn quốc tế. Những qui định về nhân quyền và dân quyền trong các văn kiện quốc tế như bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đă được soạn thảo phù hợp với tinh thần và nguyên tắc đó. Việc kiến tạo một thế giới thái hoà và một quốc gia phồn vinh cũng không thể đi ngược đường hướng chung này.

Đất nước ta không nghèo tài nguyên. Dân tộc ta không thiếu nhân tài. T́nh h́nh và xu thế quốc tế hiện nay lại đang tạo ra những cơ hội hết sức thuận lợi để vận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất của nhân loại hầu đẩy nhanh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Mọi điều kiện đă đầy đủ chỉ thiếu một cơ chế chính trị thích hợp để những điều kiện này có thể phát huy tác dụng tích cực và nhanh chóng. Chế độ cộng sản chưa bao giờ chứng tỏ, cả trên thế giới lẫn ở nước ta, khả năng kiến tạo một xă hội văn minh và công bằng. Giải thể chế độ cộng sản hiện nay và thay thế bằng một chế độ dân chủ trong một xă hội dân sự tự do, dân quyền và nhân quyền được tôn trọng, là một việc làm cần thiết để mở đường cho mọi cá nhân cũng như mọi giai tầng xă hội, dù thuộc khuynh hướng chính trị và tư tưởng nào, đều có cơ hội b́nh đẳng để phát huy và đóng góp năng lực và trí tuệ vào việc xây dựng một nước Việt Tự Do.

Dân chủ hóa không phải chỉ là xu thế thời đại mà c̣n là điều kiện cần thiết để VN phát triển và hội nhập vào cộng đồng nhân loại. Nhưng tiến tŕnh dân chủ hóa đ̣i hỏi những bước đi và điều kiện cụ thể trong từng giai đọan. Do đó, nhân kỷ niệm 50 năm ngày công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, trong giai đọan trước mắt chúng tôi quyết tâm tập trung đấu tranh đ̣i nhà cầm quyền Hà Nội thực thi 4 điều  sau đây:

(1) thả hết tù nhân chính trị c̣n bị giam giữ;

(2) hủy bỏ mọi biện pháp đàn áp chính trị, dặc biệt là biện pháp quản lư hành chánh qui định trong Nghị Định 31/CP;

(3) thực thi tự do báo chí; và

(4) chấm dứt đàn áp tôn giáo. 

Chúng tôi tin rằng đây là bước khởi đầu cần thiết cho tiến tŕnh dân chủ hóa ở Việt Nam.

Chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ, các tổ chức nhân quyền, các cơ quan truyền thông quốc tế và nhân dân yêu chuộng hoà b́nh công lư trên thế giới hăy hỗ trợ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do và tôn trọng nhân quyền.  

 

 

Hoa Thịnh Đốn, ngày 10 tháng 12 năm 1998

(Phát biểu trong buổi lễ tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 4/12/1998, và trong buổi tuyệt thực tại San Francisco, nhân ngày quốc tế nhân quyền, 10/12/1998)