THƯ  PHẢN  KHÁNG
Về Hiệp Ước Biên Giới Trung Việt
Gửi Ông Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc

Ngày 19 tháng 1 năm 2002

 

Kính Gửi:  Ngài Kofi Annan

                 Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc

 

Kính thưa Ngài,

Với tư cách một công dân của cộng đồng quốc tế, và một cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, tôi trân trọng gửi đến Ngài lá thư này để phản đối hai Hiệp Ước Biên Giới Lănh Thổ Và Lănh Hải Trung-Việt đă được kư kết ngày 30 tháng 12 năm 1999 và ngày 25 tháng 12 năm 2000 giữa Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa và Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngày 27 tháng 12 năm 2001 những cột mốc đầu tiên đă được xây dựng để bắt đầu tiến tŕnh phân định biên giới kéo dài trong ba năm. Những thỏa thuận biên giới này đe dọa chủ quyền và quyền lợi của Việt Nam, đe dọa ḥa b́nh và ổn định trong khu vực Đông Nam Á.

Hai Hiệp Ước Trung-Việt đi ngược lại quyền lợi của nhân dân Việt Nam v́, lần đầu tiên trong lịch sử hai nước, đường biên giới hợp pháp đă được công nhận từ lâu giữa hai nước Trung Hoa và Việt Nam đă bị thay đổi. Nhiều địa điểm thuộc biên giới đất liền và vùng biển mà từ ngàn năm qua đă được nhân dân Việt Nam bảo vệ nay nằm sâu trong lănh thổ và lănh hải Trung Hoa.

Những hiệp ước này được kư kết bởi những nhà lănh đạo đảng và chính phủ cộng sản không được nhân dân trực tiếp bầu ra, trong đó có cả những người không giữ một chức vụ chính quyền nào. Quốc Hội ở Hà Nội, mà nghe đồn là đă thông qua những hiệp ước này vào tháng 6 năm 2000, cũng không được bầu lên bởi một cuộc bầu cử dân chủ, tự do và công bằng, và do đó không thể đại diện được cho nhân dân Việt Nam. Ngay cả những thủ tục hợp hiến cũng không được tôn trọng, bao gồm những việc như thảo luận công khai trên báo chí hay trong Quốc Hội, và ngay cả nội dung các hiệp ước này cũng không được công bố cho nhân dân Việt Nam được biết trước khi kư kết. 

Ngay cả bản Hiến Pháp hiện hành của Việt Nam cũng được soạn thảo và thi hành hoàn ṭan vi phạm các nguyên tắc và thủ tục căn bản về hiến pháp dân chủ.  Điều này bao gồm tất cả các bản Hiếp Pháp 1960, 1976, 1980, 1990 và bản Hiến Pháp hiện hành. Hậu quả là nhân dân Việt Nam đă bị tước đoạt quyền tín nhiệm và băi miễn những người đại diện họ. Nay họ lại bị tước đoạt quyền có tiếng nói về các bản hiệp ước biên giới trong đó ban lănh đạo cộng sản đă nhượng những phần lănh thổ và lănh hải quan trọng của đất nước để đổi lấy độc quyền chính trị.

Nhân dịp này chúng tôi cũng xin phép để lưu ư Ngài rằng ban lănh đạo cộng sản tại Việt Nam, kể từ thập niên 1950 đến nay, đă liên tục vi phạm, kể cả không thi hành những hiệp ước và công ước mà họ đă kư kết: Hiệp Ước Genève 1954, Hiệp ước Trung Lập Hóa Lào 1960, Hiệp Ước Ba Lê 1973 (được bảo đảm bởi Liên Hiệp Quốc và 13 quốc gia, nhưng bị Bắc Việt Nam vi phạm qua cuộc xâm chiếm miền Nam bằng quân sự tháng 4 năm 1975), Công Ước về Quyền Kinh Tế, Xă Hội và Văn Hóa, và Công Ước về Quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ kư kết năm 1982.

Một chính quyền bất hợp pháp, phản dân chủ và vi phạm luật pháp quốc tế như thế không đủ tư cách để nhân danh nhân dân Việt Nam kư kết bất cứ thỏa thuận nào nhượng quyền lănh thổ cho một quốc gia khác. Ngay trong những quốc gia dân chủ, những hiệp ước quan trọng như thế chỉ có giá trị nếu được nhân dân công khai thảo luận và được thông qua bằng một cuộc trưng cầu dân ư.

V́ những lư do trên, những thỏa thuận biên giới Trung-Việt vừa được kư kết là vô giá trị, không được thừa nhận bởi nhân dân Việt Nam, và bất hợp pháp đối với các tiêu chuẩn công pháp quốc tế. Nhân dân Việt Nam không có trách nhiệm thi hành những thỏa thuận này. 

Trong bài diễn văn đọc trong buổi lễ nhận giải thưởng Nobel Ḥa B́nh Ngài Tổng Thư Kư đă cho rằng nếu các quốc gia vi phạm nền pháp trị và các quyền công dân th́ “những quốc gia này trở thành mối đe dọa không những chỉ cho nhân dân họ, mà cho cả những nước láng giềng, và như thế là cho toàn thế giới.” Ngài cũng tuyên bố rằng ngày nay chúng ta cần có một “chính quyền hợp pháp và dân chủ”. Ngài cũng so sánh việc cứu một “bé gái ở Afghanistan” tương đương với việc cứu nhân loại. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và đồng t́nh với quan điểm nhân bản rộng lớn đó của Ngài và mong rằng tất cả các dân tộc đều được hưởng phúc lợi từ quan điểm sáng suốt đó của Ngài. Quan điểm này nếu được thực hiện sẽ có ư nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 80 triệu nhân dân Việt Nam, một dân tộc mà trong suốt một thế kỷ qua đă luôn mong ước được giải thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu mất tự do, thiếu nhân phẩm và khỏi một chính quyền bất hợp pháp và độc tài.

Kể từ ngày thành lập, Liên Hiệp Quốc cố gắng ǵn giữ ổn định, ḥa b́nh và công lư trên toàn thế giới. Trng những năm gần đây, dưới sự lănh đạo của Ngài, Liên Hiệp Quốc đă đóng góp ngày càng hiệu quả vào việc xây dựng một đời sống tự do và có phẩm giá tại nhiều quốc gia. Chúng tôi hiểu rằng thế giới của chúng ta vẫn c̣n phải đối phó với những khó khăn to lớn và những vấn đề nghiêm trọng, và do đó Ngài và những cộng sự viên của Ngài phải tiếp cận những vấn đề này với nhiều kiên nhẫn, khéo léo và tế nhị. Tuy nhiên v́ nhân loại đă đạt nhiều tiến bộ trong một thời gian đă lâu dài, chúng tôi tin rằng đă đến lúc mà mỗi con người phải được quyền có cơ hội sống trong thịnh vượng, ḥa b́nh, tự do và có nhân phẩm. Chúng tôi tin rằng nếu tất cả những người có lương tri trên trái đất này đều quyết tâm ngăn chặn việc lạm dụng quyền lực và vi phạm nhân quyền, đồng thời bác bỏ mọi vi phạm luật pháp quốc tế, th́ tất cả chúng ta sẽ bảo vệ được nhân loại để cùng được sống trong ḥa b́nh và công lư.

Chính trong tinh thần đó mà chúng tôi và những đồng hương của chúng tôi đă phản đối những Hiệp Ước Biên Giới Lănh Thổ Và Lănh Hải Trung-Việt do những chính quyền không dân chủ và bất hợp pháp kư kết, không được sự chấp thuận công khai của nhân dân Việt Nam và có hại cho quyền lợi và chủ quyền của quốc gia chúng tôi.

Cũng trong tinh thần này chúng tôi tin tưởng rằng, như đă được tuyên bố trong diễn văn nhận giải Nobel, Ngài sẽ lănh đạo Liên Hiệp Quốc để phát huy dân chủ trên toàn thế giới như là một trong ba công việc ưu tiên của Liên Hiệp Quốc trong những năm tới. Trong đường huớng đó, chúng tôi kêu gọi Ngài hăy ủng hộ việc xây dựng một chính quyền hợp pháp và dân chủ tại Việt Nam để đem lại tự do và nhân phẩm cho mỗi người Việt hôm nay và mai sau, cũng như để bảo vệ ḥa b́nh và ổn định trong khu vực,

 

Trân trọng kính chào Ngài.

 

Đoàn Viết Hoạt

Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam

 

 

Bản sao gửi:

 

   - Các nhà lănh đạo các chính phủ

   - Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu

   - Tổng Thư Kư ASEAN

 

 

(Bản Việt ngữ)