Thông Cáo Báo Chí

Sau tám năm bị cầm tù, cuối cùng tôi lại được thành người tự do. V́ bị cầm tù trong hoàn cảnh hầu như hoàn ṭan bị cô lập --bị cô lập ngay cả với những tù nhân khác ở trong trại-- trong suốt bốn năm trời, không sách báo, không tin tức, tôi hiện nay biết rất ít về những ǵ đang xẩy ra ở Việt Nam và trên thế giới. Sức khoẻ của tôi cũng đang bị suy giảm trầm trọng. Do đó tôi cần có một thời gian tịnh dưỡng để lấy lại sức khoẻ đang suy yếu đồng thời cũng để cập nhật hóa thông tin và hiểu biết về t́nh h́nh chính trị hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Trong dịp này tôi chỉ xin có mấy ư kiến ngắn sau đây:  

1. Trước hết tôi xin gửi lời cám ơn tới những tổ chức nhân quyền quốc tế, các chính phủ, và nhất là các cộng đồng Việt Nam hải ngoại trong thời gian qua đă không ngừng quan tâm và can thiệp cho tôi.

2. Tôi kêu gọi quốc tế và cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp tục áp lực chính quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị vẫn c̣n bị giam giữ.

3. Sự giúp đỡ của quốc tế cho Việt Nam sẽ chỉ đóng góp vào việc phát triển đất nước nếu thúc đẩy h́nh thành được một môi trường tinh thần và văn hóa tự do và cởi mở. Không có dân chủ, không có tự do tư tưởng và tự do chính trị th́ mọi giúp đỡ của quốc tế sẽ chỉ vô t́nh đóng góp vào việc làm mạnh thêm chế độ độc tài hiện nay ở Việt Nam.

4. Trong khoảng mười năm nay, những thành quả văn hóa và tinh thần của cộng đồng Việt Nam hải ngoại đă tạo được ảnh hưởng sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trong nước, kể cả nhiều cán bộ, đảng viên cộng sản. Những thành quả này cũng đang giúp h́nh thành một mặt trận đối kháng tinh thần và văn hóa dù c̣n thầm lặng nhưng mănh liệt giữa toàn dân và ban lănh đạo cộng sản Việt Nam. Tôi kêu gọi cộng đồng Việt Nam hăy đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động này trên một tầm mức cao hơn và hiệu quả hơn để giúp tăng cường sức mạnh của mặt trận này và giúp đưa nó từ thế thầm lặng tới thế đối đầu trực diện công khai với ban lănh đạo đảng cộng sản Việt Nam.

Sau cùng, tôi nguyện sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Ngay khi nào t́nh h́nh cho phép tôi sẽ trở lại Việt Nam để đóng góp vào phong trào quần chúng ở trong nước, vận động cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và phồn vinh.

Xin cám ơn tất cả quí vị.

 

Los Angeles, ngày 03 tháng 9 năm 1998

Đoàn Viết Hoạt