LETTER OF PROTEST ON SINO-VIETNAM BORDER AGREEMENTS

January 19, 2002

The Honorable Secretary-General Kofi Annan

The United Nations

 

Dear Mr. Secretary-General:

 

As a world citizen, and in the name of a Vietnamese prisoner of conscience, I respectfully submit to you this letter in protest of the Sino-Vietnam Border and Territorial Waters Agreements which had been signed between the Peoplés Republic of China and the Socialist Republic of Vietnam on December 30, 1999, and on Dec. 25, 2000, respectivelỵ Last December 27, 2001, the first markings were laid down on land, beginning a process which might take up to three years to complete These agreements present a serious threat to the integrity and interests of the Vietnamese people and to peace and stability in Southeast Asiạ

The two Sino-Vietnam agreements run counter to the interests of the Vietnamese people because, for the first time in history, they impact upon the traditionally accepted demarcations of territorial integrity between China and Vietnam. Many places and points which for many thousands of years have been cherished parts of Vietnam's land and seas are now deep inside Chinese territorỵ

The agreements were signed between the communist party and government leaders, none of whom are democratically elected by the people and some of whom even do not hold government posts. The National Assembly in Hanoi who is said to have passed the first agreement (in June 2000) is not elected through democratic, free and fair elections, and thus does not represent the Vietnamese peoplẹ Even the constitutionally instituted forms have not been observed, there being no discussion of those agreements in the press or in the National Assembly sessions, and no publication of the text of the agreements.

The constitution itself is compiled and implemented in violation of the fundamental principles and procedures of a democratic constitution, -- and this includes all the constitutions of 1960, 1976, 1980 and 1990, and the present onẹ As such, the people are deprived of the very basic right to cast a vote of confidence and to remove their representatives. Now they are again deprived of even the right to have a say on the new Sino-Vietnam border agreements in which the communist leaders have conceded significant parts of the countrýs land and sea boundary in exchange for their monopolistic political power.

On this occasion, may I bring to your attention also the fact that the communist leadership in Vietnam, since the 1950's until today, has logged a constant stream of violations and even rejections of international agreements and covenants to which it is a signatory: the 1954 Geneva Accords, the 1960 Laos Neutrality Agreement, the 1973 Paris Agreement (guaranteed by UN and 13 nations, and violated by North Vietnam when they launched a military campaign to take over the South in April 1975), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the one on Civil and Political Rights, to which they adhered in 1982.

Such an undemocratic, illegitimate and law-breaching government has no legitimate right to sign, on behalf of the nation and the Vietnamese people, any border agreement to relinquish territorial rights to a foreign countrỵ Even in democratic countries, such important agreements would only become valid if they are discussed openly by the public and passed by a national referendum. Therefore the two Sino-Vietnam border agreements are invalid and nullified by the Vietnamese people and illegal by the international legal standards. The Vietnamese people are not bound to respect them.

Mr. Secretary-General, in your Nobel Lecture in acceptance of the Centennial Nobel Peace Prize, you stated that when States violates the rule of law and citizens' rights "they become a menace not only to their own people, but also to their neighbours, and indeed the world." You also said that today we need a "legitimate, democratic governance". You further likened "saving a girl in Afghanistan" to saving humanitỵ I wholeheartedly support and share your great and humanistic view, and wish that all peoples would benefit from your insights. Your view, if implemented, would mean a lot to 80 million Vietnamese who for more than a century now have longed to rid themselves of poverty, lack of freedom, loss of dignity, and undemocratic and illegitimate governancẹ

Since its beginnings, the United Nations has made great strides in safeguarding stability, peace and justice throughout the world. In recent years, under your leadership, the United Nations has made increasingly efficient contributions to building a life of freedom and integrity in many countries. I understand that our world is still facing tremendous difficulties and serious problems, and that you and your colleagues have to approach them with much patience, tact and sensitivitỵ But, since so much human progress has been achieved and much time has passed, I believe that time is now ripe for each and every human being to deserve an opportunity to live in prosperity, peace, freedom, and dignitỵ I believe that as long as all people of conscience in the world are determined to stop abuses of power and violations of human rights, and to denounce breaches of international laws, then we all will be able to preserve humanity and to live in peace and justice.

It is in this spirit that I, together with my compatriots, protest the Sino-Vietnam Border and Territorial Waters Agreements that have been signed by undemocratic and illegitimate governments, without the express consent of the Vietnamese people and in detriment of our national integrity and interests.

It is also in this spirit that, I trust, as expressed in your Nobel Lecture, you will lead the United Nations in promoting democracy throughout the world as one of its top three priorities in the coming years. In line with this, I urge you to support the building of a legitimate and democratic government in Vietnam to bring freedom and dignity to every Vietnamese of today and tomorrow and to safeguard peace and stability in the region.

 

Respectfully yours,

 

Doan Viet Hoat

Vietnamese Prisoner of Conscience

 

cc. Heads of Governments

President of the European Commission

ASEAN Secretary General

 

 

 

THƯ KHÁNG NGHỊ

VỀ HIỆP ƯỚC BIÊN GIỚI TRUNG-VIỆT

 

Ngày 19 tháng 1 năm 2002

 

Kính Gửi: Ngài Kofi Annan

 

Tổng Thư Ký LHQ

 

Kính thưa Ngài,

 

Nhân danh một thành viên trong cộng đồng nhân loại và nhân danh một người tù lương tâm Việt Nam, tôi gửi đến Ngài bức thư này để phản kháng hai hiệp ước biên giới trên bộ và trên biển Trung-Việt do nhà cầm quyền Trung Hoa và Việt Nam ký kết ngày 30/12/1999 và ngày 25/12/2000, và bắt đầu cắm mốc biên giới trên đất ngày 27/12/2001. Hai hiệp ước này đe dọa nghiêm trọng tới danh dự và quyền lợi của dân tộc Việt Nam và tới hòa bình ổn định trong khu vực Đông Nam Á.

Hai hiệp ước biên giới Việt-Trung vừa được ký kết hoàn tòan đi ngược lại quyền lợi của nhân dân Việt Nam vì lần đầu tiên trong lịch sử hai hiệp ước này đã ảnh hưởng tới đường biên giới truyền thống của hai nước Trung Hoa và Việt Nam. Nhiều địa điểm mà hàng ngàn năm qua đã trở thành những phần lãnh thổ và lãnh hãi thân thương của nhân dân Viêt Nam nay đã nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc.

Hai hiệp ước biên giới này được ký kết bởi ban lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản không được nhân dân bầu lên một cách dân chủ và tự dọ Vài người trong số họ không giữ ngay cả một chức trách gì trong chính quyền. Quốc Hội, cơ quan nghe nói đã thông qua hiệp ước thứ nhất (tháng 6 năm 200), cũng không được bầu lên qua những cuộc bầu cử dân chủ, tự do và công bằng, do đó không đại diện cho nhân dân Việt Nam. Ngay cả những thể thức được ấn định trong Hiến Pháp cũng không được thực thi, cụ thể, hai hiệp ước không hề được đem ra thảo luận trên báo chí hay trong các phiên họp của Quốc Hội, và cũng không hề được ấn hành.

Ngay chính bản Hiến Pháp cũng không được soạn thảo và ban hành theo đúng các thủ tục và tiên trình dân chủ, bao gồm tất cả các bản Hiến Pháp đã có của các năm 1960, 1976, 1980, 1992 và hiện nay. Người dân bị tước đoạt các quyền dân chủ căn bản, nhất là quyền tín nhiệm và bãi nhiệm những người lãnh đạo đất nước. Ngày nay họ lại bị tước đoạt ngay cả quyền có ý kiến về hai hiệp ước biên giới mà qua đó ban lãnh đạo cộng sản đã đem nhiều phần lãnh địa và lãnh hải quan trọng của tổ quốc ra đổi lấy độc quyền chính trị.

Nhân dịp này, tôi xin phép được lưu ý Ngài về sự kiện là ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam, kể từ thập niên 1950 tới nay đã thường xuyên vi phạm và ngay cả xé bỏ các hiệp ước và công ước quốc tế mà họ đã ký kết: Hiệp Định Genève 1954, Hiệp Định Trung Lập Lào 1960, Hiệp Định Ba Lê 1973 (đươc LHQ và 13 nước ký bảo đảm nhưng miền Bắc Việt Nam vẫn xé bỏ và dùng quân sự xâm chiếm miền Nam tháng 4 năm 1975), Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Văn Hóa, Xã Hội và Kinh tế, và Công Ước Quốc T.ế Về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ đã ký kết năm 1982.

Những người cầm quyền không do dân bầu, bất hợp pháp, vi phạm luật pháp quốc tế như thế không có quyền đại diện nhân dân và quốc gia Việt Nam ký kết hiệp ước biên giới nhượng lãnh thổ cho bất cứ nước nào. Ngay cả trong những nước dân chủ những hiệp ước quan trọng như thế nếu không được đưa ra thảo luận công khai và trưng cầu dân ý cũng không có giá trị pháp lý. Do đó hai bản hiệp ước biên giới Việt-Trung vừa ký kết là hoàn toàn vô giá trị đối với nhân dân Việt Nam và bất hợp pháp đối với công pháp quốc tế. Nhân dân Viêt Nam không công nhận và không có trách nhiệm phải thi hành hai hiệp ước này.

Kính thưa Ngài Tổng Thư Ký,

Trong diễn văn nhận giải thưởng Nobel Hoà Bình năm 2001, Ngài đã tuyên bố nếu các chính phủ coi thường pháp trị và vi phạm dân quyền thì "họ trở thành mối đe dọa không phải chỉ cho nhân dân họ, mà cho cả những nước láng giềng và đúng ra, cho toàn thế giớịợ" Ngài cũng cho rằng hiện nay chúng ta cần có những chính quyền "hợp pháp, dân chủ". Ngài cũng ví việc "cứu một cô bé Afghanistan" là cứu chính con người. Tôi cảm phục và hoàn tòan chia xẻ quan điểm rộng lớn và nhân bản đó của Ngài và mong rằng quan điểm đó sẽ đem lại lợi ích cho mọi dân tộc. Quan điểm của Ngài, nếu được thực hiện, sẽ ảnh hưởng lớn lao tới 80 triệu nhân dân Việt Nam mà hơn một thế kỷ nay vẫn hằng trông đợi sớm thoát khỏi cảnh sống nghèo khổ, không có tự do, mất nhân phẩm và thoát khỏi một chế độ không dân chủ, bất hợ

Kể từ ngày thành lập, LHQ đã đạt được những thành quả đáng kể trong việc gìn giữ ổn định, hoà bình và công lý trên toàn thế giới. Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Ngài, LHQ đã đóng góp ngày càng có hiệu quả hơn vào việc xây dựng một đời sống tự do và nhân phẩm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi hiểu rằng thế giới còn nhiều khó khăn và nhiều vấn đề nghiêm trọng chưa giải quyết được, và Ngài cùng các đồng sự của Ngài tại LHQ cần nhiều kiên nhẫn để tiếp cận các vấn đề thế giới một cách khéo léo và tế nhị. Tuy nhiên nhân loại đã tiến bô đủ, thời gian đã bị lãng phí nhiều, tôi tin rằng đã đến lúc để cho mỗi con người đuợc quyền có cơ hội sống trong no ấm, hoà bình tự do và nhân phẩm. Tôi tin rằng nếu mọi người có lương tri trên thế giới quyết tâ

Chính trong tinh thần đó mà tôi, cùng với đồng bào của tôi, đã phản đối hai hiệp ước biên giới Trung-Việt do các chính quyền bất hợp pháp, không do dân cử ký kết, hoàn toàn không có sự chấp thuận của nhân dân và tác hại đến danh dự và quyền lợi của quốc gia chúng tôi..

Tôi tin rằng cũng chính trong tinh thần đó mà Ngài đã khẳng định trong diễn văn nhận giải thưởng Nobel Hoà Bình rằng một trong ba mục tiêu ưu tiên của LHQ trong thời gian tới là xúc tiến dân chủ trên toàn thế giới. Tôi hoan ngênh mục tiêu này và tin tưởng rằng Ngài sẽ hỗ trợ cho nhân dân chúng tôi sớm thiết lập được nền dân chủ tại Việt Nam vì tự do nhân phẩm của mỗi người dân Việt Nam hôm nay và ngày mai và vì hoà bình ổn định trong khu vực.

Trân trọng cám ơn và kính chào Ngài.

 

Đoàn Viết Hoạt

Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

 

Phụ bản gửi: Các Nhà Lãnh Đạo các Chính Phủ

Chủ Tịch Uỷ Ban Âu Châu

Tổng Thư Ký ASEAN.