Ðoàn Viết Hoạt


4908 Ravensworth Road, Annandale, VA 22003

Tel. (703) 256-0277  Fax (703) 256-0918

Email: thuctran@aol.com

 

TUYÊN BỐ

NHÂN CHUYẾN THĂM HOA KỲ

CỦA ÔNG PHAN VĂN KHẢI

Ngày 19 tháng 6 tới đây ông Phan văn Khải, Thủ Tướng Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ đến thăm Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng Thống Hoa Kỳ. Ðây là chuyến viếng thăm Hoa Kỳ đầu tiên ở cấp lãnh đạo cao nhất của VN kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 10 năm.

Sự kiện quan trọng này mở đầu cho giai đoạn mới trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tăng cường quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là điều mà mọi người đều hoan nghênh không chỉ vì quyền lợi riêng của mỗi nước mà còn vì hòa bình ổn định trong khu vực Ðông Nam Á và Á Châu-Thái Bình Dương. Tuy nhiên để cho quan hệ này được phát triển theo chiều hướng thuận lợi, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân hai nước và nhu cầu ổn định khu vực, chúng tôi cho rằng hai chính phủ còn cần phải tiến hành nhiều việc.

Hoa Kỳ, trong vai trò lãnh đạo thế giới hiện nay, cần tích cực giúp cho người dân ở các quốc gia đang phát triển có môi trường và điều kiện phát huy được sức sống và tiềm năng vật thể và tinh thần của họ, để các quốc gia này hội nhập được vào cộng đồng quốc tế và trào lưu tiến bộ chung của nhân loại và thời đại. Ðiều này cần thiết cho việc xây dựng một thế giới phát triển trong nhân phẩm, và càng khẩn thiết hơn trước mối đe dọa của bạo loạn và khủng bố quốc tế. An ninh của thế giới cũng như của chính Hoa Kỳ chỉ có thể được bảo đảm chân thực và bền vững bằng nỗ lực kiến tạo một đời sống có nhân phẩm và các nhân quyền căn bản được tôn trọng và phát huy. Sự phát triển nền kinh tế thị trường, một xã hội dân sự tự do và một thể chế chính trị dân chủ pháp trị tại các quốc gia đang phát triển là giải pháp tối ưu để bảo đảm được nền an ninh bền vững cho toàn thế giới và cho riêng Hoa Kỳ. Ðiều này đặc biệt có ý nghìa đối với những quốc gia đang phát triển nhưng vẫn còn chế độ độc tài đảng trị như Trung Quốc và Việt Nam.

Riêng đối với Việt Nam, mọi người Việt ưu tư trước tiền đồ dân tộc, dù khác biệt tư tưởng, tôn giáo, chính kiến, chắc chắn đều mong mỏi đất nước sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển nhất tại Á châu và trên thế giới. Tốc độ và mức độ phát triển hiện nay của đất nước, ngay cả trong lãnh vực kinh tế, chưa tương xứng với bề dầy lịch sử dân tộc, và với sức sống và tiềm năng của người dân Việt. Mặt khác, môi trường xã hội khép kín đang làm chậm lại quá trình phát triển kinh tế thị trường tự do, ngăn cản việc hình thành và phát triển một tầng lớp trí thức và doanh nhân đủ khả năng vừa hợp tác vừa cạnh tranh với những đối tác và đối thủ trong khu vực và trên thế giới. Về mặt chính trị, chế độ độc tài đảng trị vi phạm nhân quyền và dân quyền, làm phát sinh tham nhũng không kiểm soát được, đồng thời tạo ra những vấn nạn văn hóa, giáo dục và xã hội ngày càng trầm trọng cản trở sự phát triển một xã hội văn minh, công bằng và có nhân phẩm.

Ông Phan Văn Khải cầm đầu một chính phủ không do người dân trực tiếp bầu lên mà được thành lập từ phương thức “đảng cử dân bầu”. Ông và chính phủ của ông do đó không thể đại diện chính thức và hợp pháp cho tiếng nói và quyền lợi của toàn dân Việt Nam, mà chỉ đại diện cho tiếng nói và quyền lợi riêng của đảng cộng sản. Chính vì lý do đó mà dù đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo đất nước đã 30 năm nhưng vẫn chưa đưa được Việt Nam ra khỏi tình trạng chậm tiến. Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ chỉ thật sự hưng thịnh khi nào mọi quan điểm và ý kiến chính trị-tư tưởng khác biệt đều được thảo luận cởi mở, công khai trước công luận để người dân tự do tìm hiểu và trực tiếp lựa chọn, tín nhiệm hay bãi nhiệm những người lãnh đạo đất nước. Chỉ khi đó toàn dân trong-ngoài nước mới tích cực đóng góp tâm sức và khả năng vào việc phát triển đất nước.

Chúng tôi mong rằng TT George W. Bush, nhà lãnh đạo dân cử của Hoa Kỳ, lưu ý tới tính chất không đại diện nhân dân Việt Nam của ông Phan văn Khải và chính phủ mà ông cầm đầu. Ngoài việc quan tâm tới những vi phạm nhân quyền và dân quyền của chính phủ này, Tổng Thống Bush và các cộng sự viên của ông nên đặc biệt lưu ý đến thực tế là tại Việt Nam hiện nay người dân chưa được hành sử quyền tự quyết chính trị đích thực để tự do lựa chọn thể chế chính trị và những người lãnh đạo đất nước. Mọi tư tưởng và quan điểm chính trị khác biệt với ban lãnh đạo cộng sản, kể cả trong nội bộ đảng cộng sản, đều bị thẳng tay đàn áp. Ðại đa số nhân dân Việt Nam, không phải là đảng viên cộng sản, hiện không có quyền có tiếng nói tự do đại diện cho quan điểm và quyền lợi của họ. Họ đang âm thầm hoặc công khai đấu tranh đòi hỏi được hành xử quyền đó. Việt Nam không thể ổn định và phát triển bền vững nếu người dân Việt Nam không được hành sử quyền tự quyết chính trị đã được bảo đảm trong các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Chỉ với chế độ dân chủ pháp trị người dân Việt Nam mới có được quyền chính trị căn bản này, để từ đó, Việt Nam mới có thể trở thành một đối tác thương mại và một đồng minh chiến lược đáng tin cậy của Hoa Kỳ cũng như của cộng đồng quốc tế.

Chúng tôi tin rằng nhân dân Việt Nam ủng hộ việc thắt chặt quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng tôi cũng tin rằng nhân dân Việt Nam chia sẻ cùng Hoa Kỳ lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền, và mong rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ tích cực tạo điều kiện để lý tưởng này được nhanh chóng phát huy tại Việt Nam.

Hoa Thịnh Ðốn, ngày 15 tháng 6, 2005

Ðoàn Viết Hoạt

 

STATEMENT 

ON THE OCCASION OF SRV PRIME MINISTER

PHAN VAN KHAI’S VISIT TO THE U.S.

 

This coming Sunday, June 19, Mr. Phan Van Khai, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam (SRV), will visit the U.S. by invitation from the White House.  This is the first official U.S. visit by a top leader of the SRV since the resumption of normal relations between the two countries.

            This visit will open a new chapter in U.S.-Vietnam relations welcomed by everyone since improved relations will not only serve the interests of both nations but the interests of peace and stability in Southeast Asia and in the Pacific region as well.  However, for these relations to develop in a positive direction and in a stable manner I think there are a number of outstanding issues that need to be addressed before they can be said to fully respond to the deepest aspirations of the peoples of our two respective countries.

            The U.S., being the leading superpower in the world at the present time, must actively help the peoples of developing nations to have a favorable environment and conditions whereby they can fully promote their potentials, both physically and spiritually, while at the same time helping their nations fully integrate in the international community and catch up with the general progress of mankind and of our time. This is necessary in the building of a world developing in dignity and humaneness; it is all the more important in the face of violent outbreaks and international terrorism. The security of the world and of the U.S. can only be guaranteed in a world where there is fully dignity and where human rights are respected and promoted. The development of a market economy, of a free civil society and of a democratic rule of law in the developing nations is the best possible solution for guaranteeing stable security to the whole world, including the U.S. This is particularly true in the case of developing nations which are still being dominated by a dictatorial regime like China and Vietnam.

            In the case of Vietnam, all Vietnamese concerned with the future of the country regardless of creed, faith or political opinion, wish to see the nation escape from its present lowly position on the relative scale of development among nations. The speed and level of development presently obtained in Vietnam, even in the field of economics, do not correspond to the historical depth of the nation nor does it reflect the vitality and potentials of the Vietnamese people. On the other hand, the closed society of present-day Vietnam is slowing down the development of a free market, impeding the formation and development of a class of intellectuals and entrepreneurs capable of both cooperation and competition with others in the region and in the world. On the political front, the one-party dictatorship is in violation of human and civil rights, gives rise to uncontrollable corruption while at the same time creating cultural, educational and social crises that grow worse with every passing year barring the development of a civilized society with justice and dignity.

            Mr. Phan Van Khai heads a government which is not directly elected by the people. It is a government which, by the very definition given by the Communist Party of Vietnam (CPV), is “Party nominated, then confirmed by a vote.” Mr. Khai and his government therefore cannot be said to be the official and legal representatives of the people of Vietnam and its interests. They only represent the voice and interests of the CPV. It is for this reason that after 30 years of monopolistic hold on power, the communist government is still unable to take Vietnam out of its backwardness as compared to other nations in Southeast Asia and in the rest of Asia. It is our firm conviction that Vietnam can make the leap into the twenty-first century only when it allows for the free flow of ideas and opinions, so that the people can freely choose among these ideas and opinions, freely vote for or repudiate public figures and their policies. Only then will Vietnamese both inside and outside the country would of their own will give their best efforts and put their talent at the service of the nation.

            We hope that President George W. Bush, the legitimate leader of the American people, will realize the non-representativeness of Mr. Phan Van Khai and his government. Besides such issues as the gross violations of human and civil rights by Mr. Khai’s government, President Bush and his collaborators should pay full attention to the fact that the Vietnamese people have not as yet enjoyed their right to self-determination, which would allow them to choose their own form of government and leaders. In present-day Vietnam, all thoughts and standpoints that differ from those of the communist leaders, even those entertained by high-ranking persons within the CPV, are repressed without hesitation.  The vast majority of the people of Vietnam, who are non-members of the CPV, have no right to speak up their mind and defend their opinions and interests.  That is why many are openly or quietly struggling to reclaim that right.  Vietnam will never be stable or develop in a sustainable way as long as the people are deprived of their right to self-determination, a right guaranteed in the International Covenant on Political and Civil Rights to which Vietnam is a signatory since 1982.  Only in democracy and the rule of law will the Vietnamese people enjoy this fundamental right, and only then will Vietnam become a reliable commercial and strategic partner with the United States and the rest of the world.

            We are convinced that the Vietnamese people welcome the strengthening of ties between the U.S. and Vietnam. We are equally convinced that the Vietnamese people cherish the same ideals of freedom, democracy and human rights that are the trademarks of the United States of America. We earnestly hope that the U.S. Government will actively support and encourage the conditions favorable for the achievement of these ideals, so that they can soon come to be realities of Vietnam.

 

Washington, June 15, 2005

Doan Viet Hoat