AN OPEN LETTER

TO PRESIDENT GEORGE W. BUSH

 

November 12, 2006

 

 

Dear Mr. President,

 

We are writing to endorse your policy to “seek and support the growth of democratic movements and institutions in every nation and culture”. We believe your visit to Vietnam during the upcoming APEC summit in Hanoi will provide you a unique opportunity to speak directly to President Nguyen Minh Triet and Prime Minister Nguyen Tan Dung about the deep aspirations of the Vietnamese people, as well as the democratic values and ideas of the American people.  

 

As you know, despite the fact that normal US-Vietnam relations were resumed over a decade ago and the United States has since repeatedly urged Hanoi to implement democratic reforms, violations of basic freedoms, and civil and political rights remain unabated. The Vietnamese government still exerts its absolute control over the people’s activities --cultural, social and political. Vietnamese farmers and workers have no right to form independent trade unions. Churches are banned unless they are sanctioned by the government. An independent and free press is strictly prohibited. No political opposition is allowed and expression of thoughts subjected to arbitrary detention and severe sentences. Above all, Vietnamese citizens are denied the right to choose their leaders through free, fair, and multi-partied elections.        

 

Having brought your attention to Vietnam’s dismal records, we nevertheless believe that the US policy toward Vietnam at this juncture of Vietnam’s economic openness and global integration could help improve the democracy and human rights situation in Vietnam. There have recently been concessions from the Vietnamese government, mainly the release of some high-profiled political prisoners and the loosening of control over the top leaders of the banned Unified Buddhist Church of Vietnam. Such achievements would have been impossible without the intense pressure from your Administration and the US Congress. Therefore, the pressure needs to be maintained both in terms of intensity and relentlessness. We ask that you take advantage of meeting face-to-face with Vietnam’s top leadership this time to reiterate our stand that Vietnam must fulfill its obligations under international conventions on human rights to which Vietnam is a signatory. 

 

Specifically, we urge you to demand that:

§       The Vietnamese government’s announced decision to repeal the 31/CP administrative detention decree immediately be followed through with legal measures.

§       All Vietnamese Churches be allowed to operate without government sanction or interference, as well as their confiscated properties, including cultural, educational and social centers, returned; 

§       An independently owned press be permitted to publish and the jamming of the Internet by firewalls immediately stopped;

§       The right to form independent trade unions and associations be respected and institutionalized;

§       All religious and political prisoners be immediately released and all forms of religious and political repression ceased.     

 

The collective memory of mankind is still alive with the noble sacrifices of the American people and the valuable contributions of your predecessors toward putting an end to both fascism and totalitarianism. With regard to your upcoming visit to Vietnam, your persistent call of freedom and resolute appeal to the Vietnamese government that success in US-Vietnam relations will “require the decent treatment of their own people,” will be forever appreciated.       

 

We wish you a successful trip to Vietnam and thank you for your attention.

 

-        Nguyen Tuong Bach, former leader, VNQDĐ Party (CA, USA)

-        Tran Quoc Bao, Chairman, Vietnam Restoration Party (CA, USA)

-        Nguyen Ngoc Bich, Chairman, National Congress of Vietnamese Americans (VA, USA)

-        Nguyen Minh Can, ex CPV official, exiled dissident (Moscow, Russia)

-        Ho Minh Chau, Venerable Layman, Hoa Hao Buddhist Church (Paris, France)

-        Nguyen Tu Cuong, Executive Director, Vietnam Helsinki Committee (VA, USA)

-        Bui Diem, former Ambassador to the US / Acting Chairman, Dai Viet Revolutionary Party  (MD, USA)

-        Do Hoang Diem, political activist (CA, USA)

-        Nguyen Thanh Ha, Director, Center for Democracy in Vietnam (CA, USA)

-        Tran Thanh Hiep, Chairman, Center for Human Rights for Vietnam (Paris, France)

-        Doan Viet Hoat, Prisoner of Conscience / Chairman, International Institute for Vietnam (VA, USA)

-        Huynh Van Lang, author, culture columnist (CT, USA)

-        Pham Ngoc Luy, community leader, Vietnamese-Americans Overseas (VA, USA)

-        Le Minh Nguyen, Chair, Coordinating Committee, Vietnam Human Rights Network (CA/USA)

-        Nguyen Quoc Quan, Chairman, The International Committee for Freedom to Support  the Non-Violent Movement for Human Rights in Vietnam (VA, USA)

-        Bui Tin, ex CPV official, exiled dissident, journalist (Paris, France)

-        Nguyen Van Tran, columnist, democracy advocate (Paris, France)

-        Tran Tu Thanh, Prisoner of Conscience / Porte-Parole/VNQDĐ/Overseas Central Coordinating Council

-        Nguyen Phuc Tung, Liaison, Vietnamese CBOs in France (Paris, France)

-        Lam Thu Van, Director, Center for Democracy and Human Rights (Montreal, Canada)            

 

THƯ  NGỎ GỬI
TỔNG THỐNG HOA KỲ GEORGE W. BUSH

 

Ngày 15 tháng 11 năm 2006

 

 

Kính Thưa Ngài Tổng Thống,

 

Chúng tôi cổ vơ chính sách của Ngài nhằm “phát hiện và ủng hộ sự lớn mạnh của các phong trào và định chế dân chủ tại mọi nước và mọi nền văn hóa”. Chúng tôi tin tưởng rằng chuyến viếng thăm Việt-Nam nhân dịp Ngài tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hà Nội là cơ hội hiếm có để Ngài đề cập trực tiếp với Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về những khát vọng tự do của nhân dân Việt-Nam cũng như về những giá trị và lư tưởng dân chủ của nhân dân Hoa Kỳ.     

 

Như Ngài đă rơ mặc dù quan hệ ngoại giao giữa Việt-Nam và Hoa Kỳ được tái lập từ hơn mười năm trước và từ đó đến nay Hoa Kỳ đă nhiều lần thúc dục chính quyền Việt-Nam tiến hành những cải tổ dân chủ, những vi phạm quyền dân sự và chính tri căn bản vẫn chưa hề chấm dứt. Chính quyền Việt Nam vẫn kiểm soát các sinh hoạt văn hóa, xă hội và chính trị của mọi tầng lớp nhân dân. Nông dân và công nhân chưa được quyền tự ḿnh thành lập các đoàn thể lao động độc lập. Trừ phi chịu đặt dưới sự chi phối của chính quyền, các Giáo Hội độc lập vẫn bị cấm hoạt động. Ngành truyền thông và báo chí tư nhân vẫn bị triệt để ngăn cấm. Chính quyền không chấp nhận đối lập chính trị và những ai đ̣i tự do tư tưởng đều chịu nguy cơ tù đầy hoặc bi đàn áp khốc liệt. Quan trọng hơn cả, người dân Việt-Nam vẫn chưa có quyền tự do lựa chọn những người lănh đạo đất nước thông qua các cuộc bầu cử tự do, công bằng và đa đảng.

 

Mặc dù kêu gọi sự lưu tâm của Ngài về những vi phạm trầm trọng trên đây, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng chính sách của Hoa Kỳ vào thời điểm này khi Việt-Nam đang mở cửa kinh tế và hội nhập vào cộng đồng thế giới, có thể giúp cải thiện t́nh trạng dân chủ và nhân quyền tại Việt-Nam. Gần đây chính quyền Việt Nam đă có vài nhượng bộ, chủ yếu là thả một số tù nhân chính trị có tên tuổi,và nới lỏng sự kiểm soát đối với các nhà lănh đạo GHPGVNTN hiện vẫn c̣n bị cấm hoạt động. Những thành qủa này đạt được chắc chắc là nhờ những áp lực kiên tŕ của Ngài và của Quốc Hội Hoa-kỳ. V́ vậy, những áp lực này cần phải được duy tŕ vừa rốt ráo vừa liên tục. Nhân dịp hội đàm với các nhà lănh đạo Việt Nam, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Ngài hăy khẳng định lập trường của chúng ta là chính quyền Việt Nam phải thực thi các thỏa ước nhân quyền quốc tế mà họ đă kư kết. Cụ thể là chính quyền Việt-Nam phải:

 

§       thực thi ngay những quyết định pháp lư sau khi họ vừa thông báo ư định băi bỏ nghị định quản chế hành chánh 31/CP; 

§       bảo đảm cho các Giáo Hội được tự do hoạt động và không bị chính quyền chi phối, và trả lại tài sản của các Giáo HộI, kể cả các cơ sở văn hóa, giáo dục và xă hôi mà họ đă tước đoạt trước đây;

§       cho phép phát hành báo chí tư nhân và chấm dứt ngay việc tạo dựng các bức tường lửa ngăn cản không cho truy cập Internet;

§       bảo đảm quyền tự do lập hội đoàn tư nhân độc lập với chính quyền;

§       trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo, đồng thời chấm dứt ngay mọi đàn áp và sách nhiễu v́ lư do tôn giáo và chính trị.

 

Kư ức tập thể của nhân loại c̣n ghi rơ những hy sinh cao cả của nhân dân Hoa-Kỳ và sự đóng góp qúy báu của các tổng thống tiền nhiệm của Ngài trong nỗ lực chấm dứt độc tài phát xít và toàn trị. Trong chuyến viếng thăm Việt-Nam sắp tới chúng tôi mong mỏi Ngài kiên tŕ kêu gọi đề xướng tự do và cương quyết cho chính phủ Việt-Nam biết rơ là quan hệ Mỹ-Việt có tiến triển hay không “tùy thuộc vào việc người dân có đươc đối xử đúng đắn hay không”. Được như vậy nhân dân Việt-Nam sẽ măi măi nhớ ơn Ngài.      

 

Kính chúc Ngài thành công trong chuyến đi Việt Nam sắp tới và trân trọng cảm ơn sự lưu tâm của Ngài.

 

 

-    Nguyễn Tường Bách, cựu lănh tụ VNQDĐ (CA, USA)

-    Trần Quốc Bảo, Chù Tịch, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (CA, USA)

-    Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch, Nghị Hội Người Mỹ gốc Việt (VA, USA)

-    Nguyễn Minh Cần, cựu cán bộ CS ly khai, nhà đối kháng lưu vong (Moscow, Russia)

-    Hồ Minh Châu, nhân sĩ Ḥa Hảo (Paris, France)

-    Nguyễn Tự Cường, Giám Đốc Điều Hành, Ủy Ban Helsinki Việt Nam (VA, USA)

-    Bùi Diễm, Cựu  Đại Sứ, nhân sĩ Đại Việt Cách Mạng (MD, USA)

-    Đỗ Hoàng Điềm, nhà hoạt động chính trị (CA/USA)

-    Nguyễn Thanh Hà, Giám Đốc, Trung Tâm Dân Chủ Việt Nam (CA, USA)

-    Trần Thanh Hiệp, Chủ Tịch, Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam (Paris, France)

-    Đoàn Viết Hoạt, Tù Nhân Lương Tâm (VA, USA)

-    Huỳnh Văn Lang, soạn giả, nhà b́nh luận văn hóa (CT, USA)

-    Phạm Ngọc Lũy, nhân sĩ hải ngoại (VA, USA)

-    Lê Minh Nguyên, Trưởng Ban Điều Hợp, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (CA, USA)

-    Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch, Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản (VA, USA)

-    Trần Tử Thanh, Tù Nhân Lương Tâm, Phát Ngôn Viên/Hội Đồng Điều Hợp/Cơ Sở VNQDĐ/Hải Ngoại

-    Bùi Tín, cựu cán bộ CS ly khai, nhà báo (Paris, France)

-    Nguyễn Văn Trần, b́nh luận gia (Paris, France)

-    Nguyễn Phúc Tửng, TTK, VP Liên Lạc các Hội Đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp     

-    Lâm Thu Vân, Giám Đốc, Trung Tâm Dân Chủ và Nhân Quyền  (Montreal, Canada)