Hội Nghị “Tự Do và Đoàn Kết”

Warsaw Conference "Freedom and Solidarity"
Warsaw, Dec 10-11, 2007

Phái Đoàn Việt Nam (Conference Vietnamese Attendees)

Hàng trên cùng (top row): Nguyễn Thanh Văn, Đỗ Hoàng Điềm

Hàng giữa (mid row): Đỗ Thành Công, Bùi Tín, Nguyễn Sơn

Hàng dưới cùng (bottom row): Đoàn Viết Hoạt, Trần Ngọc Thành, Hoàng Lan, Mạc Việt Hồng, Tôn Vân Anh, Ngô Văn Tưởng

 

Toàn thể tham dự viên các nước (Conference Attendees): Belarus, Burma, China, Kazachstan, Poland, Russia, Tchetchenia, Tibet, Vietnam, Turkmenistan, Uzbekistan.